REGULAMIN NEWSLETTERA

§ 1

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – ECDF Dotacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000578264, dla której dokumentację rejestrową przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numer NIP 7831731112, e-mail: dotacje@ecdf.pl, tel.: 61 226 13 40;
 2. Newsletter – wiadomość elektroniczna posiadająca informacje o możliwościach uzyskania dofinansowania na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. Usługa – usługa polegająca na przesyłaniu przez Administratora Newslettera na adres e-mail podany przez Użytkownika;
 5. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi.  

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną.  
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.

 

§ 3

Usługa

 1. W ramach Usługi Administrator wysyła do Użytkownika Newsletter.
 2. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 3. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Do korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.
 7. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych. W celu zabezpieczenia witryny Administratora oraz Usługi przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury witryny oraz Usługi - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony danych przesyłanych do lub z witryny przy wykorzystaniu sieci Internet. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż nikt nie jest w stanie zagwarantować stu-procentowego bezpieczeństwa transmisji danych przy wykorzystaniu sieci Internet. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym danych przesyłanych do lub z witryny.

 

§ 4

Aktywacja Newslettera

 1. Korzystać z Usługi może każda osoba, która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
 2. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. wprowadzenia swojego adresu e-mail w okienku Newslettera, dostępnym na stronie: www.dotacje.ecdf.pl,
  2. zapoznania się z treścią Regulaminu,
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi,
  4. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  5. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”,
  6. ostateczne aktywowanie Usługi poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego zamieszczonego w otrzymanej na podany adres e-mail wiadomości.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług dochodzi do skutku z chwilą aktywacji linka, o którym mowa w ust. 2 lit. f powyżej.

 

§ 5

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Administratora ich danych dla potrzeb realizacji Usługi na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.
 3. Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z Usług.
 4. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością korzystania z Usług.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w czasie realizacji Usługi dla danego Użytkownika.  
 7. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

  

 

§6

Zmiana danych

 1. Użytkownik ma prawo zmiany danych podanych Administratorowi w każdej chwili.
 2. Zmiana danych może nastąpić poprzez przesłanie informacji o żądaniu zmiany danych do Administratora na adres e-mail: newsletter@ecdf.pl, lub adres stacjonarny:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań.

 

§ 7

Rezygnacja z Usługi

 1. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z Usługi.
 2. W celu rezygnacji z Usługi Użytkownik może:
  1. przesłać informację o rezygnacji do Administratora na adres e-mail newsletter@ecdf.pl lub adres stacjonarny: ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań,
  2. kliknąć w linku zamieszczonym w stopce każdego Newslettera przycisk „Wypisz się”.
 3. Rezygnacja z Usługi skutkuje usunięciem adresu e-mail z bazy adresowej Newslettera i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 2. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika; (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę aktywacji Usługi; (e) żądanie związane z reklamacją (f) podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Administrator, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Reklamacja może być złożona do Administratora: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 5. Administrator udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Administratora rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego; (e) uzasadnienie faktyczne i prawne - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem lub w formularzu rejestracyjnym.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.
 3. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Rzeczypospolitej Polski.
 4. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Administratora oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą właściwą dla Administratora. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej jako „Konsument”).
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Administratorem Umowy;
  2. Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem;
  3. Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  4. Użytkownik może skorzystać z platformy pozasądowego rozstrzygania sporów znajdującej się pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie  i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego pod adresem: www.dotacje.ecdf.pl.
 8. Polityka prywatności prowadzona przez Administratora dostępna jest pod adresem: wwwdotacje.ecdf.pl