Pożyczki

Nie musisz korzystać z usług banków, jeśli poszukujesz nowych możliwości rozwoju dla swojej firmy. Nasze pożyczki są mniej skomplikowane, dzięki czemu nawet początkujący przedsiębiorcy korzystają z nich pewnie i bez potknięć. Zadowoleni są również bardziej doświadczeni gracze, którzy dzięki nam zdobywają pieniądze na nowe maszyny, nieruchomości lub zatrudnienie pracowników.

T. 61 226 13 40
F. 61 226 14 00
E. pozyczki@ecdf.pl

Nasza oferta

 • Wsparcie w starcie II
  • Kontakt do biur terenowych
 • Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo warmińsko-mazurskie
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo świętokrzyskie
  • Dokumentacja aplikacyjna - województwo podlaskie
 • Małopolska pożyczka
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Wielkopolska JEREMIE2
  • Dokumentacja aplikacyjna
 • Pożyczka Łódzka JEREMIE2
 • LEASING
 • Pożyczki dla województwa lubuskiego
 • Pożyczki dla województwa opolskiego
 • Pożyczka dla Dolnego Śląska
 • Inicjatywa JEREMIE dla województwa wielkopolskiego
  • Zrealizowane projekty
 • Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego (zrealizowane projekty)
 • Inicjatywa JEREMIE dla województwa mazowieckiego (zrealizowane projekty)
 • Kariera
 • Informacje archiwalne
 • Wsparcie w starcie II

  Szanowni Państwo, informujemy, że wznowiliśmy nabór wniosków w projekcie Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Nasi doradcy pomogą Państwu zaplanować inwestycję tak, aby złożony wniosek szybko uzyskał decyzję. 

  Zapraszamy do kontaktu z Doradcami w biurze w Poznaniu pod numerem telefonu 61 22 61 340, a także mailowo na adres pozyczki@ecdf.pl

  UWAGA!
  Informujemy, że rejestracji i ocenie podlega wyłącznie KOMPLETNA złożona dokumentacja pożyczkowa (w wersji papierowej), czyli:

  1. Podpisany i zaparafowany wniosek pożyczkowy.
  2. Dokumenty wskazane w tzw. check liście (rejestr dokumentów do wniosku o pożyczkę).

  Przypominamy, że wszelkie dokumenty składane do naszego funduszu w kopii powinny zostać oznaczone stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” i opatrzone podpisem Wnioskodawcy.

  Główne założenia Programu "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Oferowane wsparcie:

  1. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej - w maksymalnej kwocie do 20-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju - dla niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej:
  • absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
  • zarejestrowanych bezrobotnych;
  • studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich).
  1. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy - w maksymalnej kwocie do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - dla:
  • osób, które uzyskały pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej;
  • podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
   - podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
   - niepublicznych szkół,
   - niepublicznych przedszkoli,
   - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zamieszkujących lub mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, zatrudniających w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • żłobków lub klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  1. Bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców, w szczególności z zakresu:
  • zakładania działalności gospodarczej;
  • form opodatkowania działalności gospodarczej;
  • prowadzenia księgowości
   oraz dla ubiegających się o pożyczkę - z zasad aplikowania o wsparcie.

  Regulamin udzialania pożyczek

  Opis pożyczki na założenie działalności gospodarczej

  Opis pożyczki na utworzenie miejsca pracy

   

  Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

  Pożyczka uzupełniająca

   
   
  Wróć do listy

  Kontakt do biur terenowych

  Województwo wielkopolskie

  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T. 61 226 13 40
  F. 61 226 14 00
  E. pozyczki@ecdf.pl
  Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

   

  Województwo kujawsko-pomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo lubuskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo dolnośląskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo pomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

   

  Województwo zachodniopomorskie

  Adres do korespondencji:
  ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań
  T: 61 226 13 40 (biuro w Poznaniu)

  Wróć do listy

  Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

  POŻYCZKA NA ROZWÓJ TURYSTYKI – dla województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego

  Dla kogo?
  Mikro, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru województwa: świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej według PKD.

  Na co?
  Na działania zmierzające do poszerzenia oferty produktów, usług i wydłużenie sezonu turystycznego firm działających w branży turystycznej na wskazanym obszarze. Przykładowe rodzaje inwestycji:
  - budowa i rozbudowa obiektów noclegowych;
  - podnoszenie jakości/standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  - budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  - budowę i rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
  - produkcja i sprzedaż żywności i produktów ekologicznych (np. kosmetyki);
  - tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
  - powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
  - przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
  oraz jako element ww. inwestycji:
  - tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) np. e-turystyka,
  - pokrywanie wydatków związanych z bieżącą/obrotową działalnością gospodarczą
  - pokrywania wydatków na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia.

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi do 500 000,00 zł
  Okres spłaty do 60 m-cy ( w tym możliwość 6 miesięcznej karencji)

  Preferencje: dodatkowe preferencje w postaci obniżonego oprocentowania i braku wymogu wniesienia wkładu własnego, przewidziane są dla młodych firm (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom, znajdujących się w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (http://greenvelo.pl/78).

  Opis produktu do pobrania:
  Pożyczka na rozwój turystyki - Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

  Dokumenty aplikacyjne zanjdują się w zakładkach odpowiednich dla danego województwa.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  woj. świętokrzyskie:  

  woj. warmińsko-mazurskie:

  woj. podlaskie:

  Szczegółowe informacje dostępne również w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu, lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl

  Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka jest finansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju.

                                                     

  Wróć do listy

  Małopolska pożyczka

  MAŁOPOLSKA POŻYCZKA

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP realizujące inwestycje na terenie woj. małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane przez MŚP:
  - działające na rynku powyżej 24 miesięcy mające na celu rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu (produkt: Pożyczka);
  - działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (produkt: Pożyczka dla start-upów).

  Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi od 10 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
  Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji)

  Preferencje - projekty realizowane:
  - w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
  - na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

  Opis produktów do pobrania:
  - Pożyczka i Pożyczka dla start-upów;
  Regionalne Inteligentne Specjalizacje - wykaz.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:

  1. Nowy Sącz, ul. Lwowska 74a, tel. 664 421 719;
  2. Kraków, ul. Asnyka 7, tel. 534 820 383;
  3. Tarnów, Al.M.B. Fatimskiej 33A, tel. 501 101 177;
  4. Oświęcim, ul. 3 Maja 8C, tel. 509 699 770;
  5. Proszowice, ul.3 Maja 20, tel. 691 857 539.

  Szczegółowe informacje dostępne również w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu, lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

  Wróć do listy

  Pożyczka Wielkopolska JEREMIE2

  POŻYCZKA WIELKOPOLSKA JEREMIE2

  Dla kogo?
  Firmy z sektora MSP prowadzące działalność gospodarczą na terenie woj. wielkopolskiego, w tym start- upy.

  Na co?
  Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe, realizowane przez MŚP mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności.

  Wartość Jednostkowej Mikropożyczki wynosi do 100 000,00 zł, a okres spłaty do 60 m-cy ( w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).
  Wartość Jednostkowej Pożyczki Rozwojowej wynosi od 100 000,01 zł do  500 000,00 zł, a okres spłaty do 84 m-cy ( w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

  Preferencje:

  1. Przedsięwzięcia realizowane przez mikroprzedsiębiorstwa;
  2. Przedsięwzięcia realizowane przez start- upy;
  3. Przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;
  4. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

  Opis produktów do pobrania:
  - Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa;
  Inteligentne specjalizacje w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020 - wykaz;
  Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych - wykaz.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami:
  - Poznań – Andrzej Hlawacik, tel. 734 109 987, mail: a.hlawacik@ecdf.pl

  Szczegółowe informacje dostępne również w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu, lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl

  Wsparcie finansowe pochodzi ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

  Wróć do listy

  Pożyczka Łódzka JEREMIE2

  Uprzejmie informujemy, że Fundusz Pożyczkowy ECDF SA uruchamia sprzedaż pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE2 dla Łódzkich przedsiębiorców.
  Nabór zostanie ogłoszony wkrótce, wraz z informacją o rozpoczęciu przyjmowania wniosków opublikujemy dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji.
  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu, lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl  

  Wróć do listy

  LEASING

  Spełniając oczekiwania naszych Klientów dotyczące finansowania zakupu środków trwałych i ruchomych w alternatywnej dla pożyczek formie, oferujemy naszym Klientom Leasingi. Produkty dedykowane są dla firm, które rozpoczynają własną działalność lub już ją prowadzą. Istotą leasingu jest zapewnienie Klientowi środków na cele związane  z przeznaczeniem na:

  - zakup samochodów osobowych/ciężarowych,
  - ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy,
  - autobusy,
  - maszyny budowlane,
  - pozostałe maszyny i urządzenia.

  Wszystkich zainteresowanych atrakcyjną ofertą leasingu zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami pod numerem telefonu 61 22 61 340.

  Wróć do listy

  Pożyczki dla województwa lubuskiego

  Fundusz Pożyczkowy ECDF oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie województwa lubuskiego szansę na realizację planów związanych z rozwojem firmy.

  Udzielamy pożyczek unijnych firmom, które zamierzają zarówno rozpocząć działalność, jak i rozwinąć już prowadzone działania biznesowe.

  Jesteśmy beneficjentem projektu pt. „Dokapitalizowanie Funduszu ECDF umożliwiające świadczenie Pakietu Wsparcia dla Lubuskich Przedsiębiorców” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu i późniejszego aneksu – tzw. Strategii Wyjścia z dnia 30.06.2016 r.

  Przejdź na www.ecdf-funduszpozyczkowy.pl, aby dowiedzieć się więcej!

  T. 61 22 61 340
  E: pozyczki@ecdf.pl

  Wróć do listy

  Pożyczki dla województwa opolskiego

  Uprzejmie informujemy, że Fundusz Pożyczkowy ECDF SA uruchamia sprzedaż pożyczek unijnych (z wkładem Managera Funduszu Funduszy) przeznaczonych na finansowanie inwestycji opolskich  przedsiębiorców.

  Nabór zostanie ogłoszony wkrótce, wraz z informacją o rozpoczęciu przyjmowania wniosków opublikujemy dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji.

  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl  

  Wróć do listy

  Pożyczka dla Dolnego Śląska

  Uprzejmie informujemy, że Fundusz Pożyczkowy ECDF SA uruchamia sprzedaż pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE2 dla Dolnośląskich przedsiębiorców.
  Nabór zostanie ogłoszony wkrótce, wraz z informacją o rozpoczęciu przyjmowania wniosków opublikujemy dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji.
  Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w biurze ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu, lub pod numerem tel. 61 22 61 340, mail: pozyczki@ecdf.pl  

  Wróć do listy

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa wielkopolskiego

  Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek, z dniem 29.03.2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków w ramach Inicjatywy JEREMIE dla woj. wielkopolskiego. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 226 13 40 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl lub pozyczki@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Zapraszamy do kontaktu!

  Przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski mamy przyjemność zaoferować pożyczki z inicjatywy JEREMIE, które skierowane są na rozwój nowych lub prowadzonych już działalności. Doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy przy finansowaniu przedsiębiorstw pozwoliło nam stworzyć proces pozyskania finansowania, który jest sprawny i przyjemny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z dostępnej oferty.

  Pożyczka Wielkopolska - warunki

  Lista załączników

  1. Wniosek o pożyczkę (doc)

  1. Wniosek o pożyczkę (pdf)

  6. Informacja o właścicielu (doc)

  6. Informacja o właścicielu (pdf)

  7. Informacja o poręczycielu (doc)

  7. Informacja o poręczycielu (pdf)

  7a. Oświadczenie o stanie cywilnym Poręczyciela (doc)

  7a. Oświadczenie o stanie cywilnym Poręczyciela (pdf)

  10. Zgoda na przetwarzania danych osobowych (pdf)

  11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

  12. Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych - konsument (doc)

  12. Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych - konsument (pdf)

  12a. Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych - przedsiębiorca (doc)

  12a. Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych - przedsiębiorca (pdf)

  18. Oświadczenie o statusie MSP (doc)

  18. Oświadczenie o statusie MSP (pdf)

  19. Oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis (doc)

  19. Oświadczenie o przyznanej pomocy de minimis (pdf)

  20. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (doc)

  20. Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (pdf)

  21. Szablon prognoz - uproszczona księgowość (doc)

  22. Szablon prognoz - pełna księgowość (doc)

  Regulamin Funduszu Pożyczkowego

  Załączniki do rozliczenia pożyczki:

  1. Oświadczenie Jeremie Wielkopolskia (doc)

  2. Sprawozdanie rozliczenia środków (doc)

  3. Sprawozdanie rozliczenia środków (xlsx)

  Wróć do listy

  Zrealizowane projekty

  Pożyczka Wielkopolska

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski mamy przyjemność zaoferować pożyczki z inicjatywy JEREMIE, które skierowane są na rozwój nowych lub prowadzonych już działalności. Doświadczenie wynikające z wieloletniej pracy przy finansowaniu przedsiębiorstw pozwoliło nam stworzyć proces pozyskania finansowania, który jest sprawny i przyjemny. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możesz skorzystać z dostępnej oferty.

  Fundusz Pożyczkowy "Aktywna Wielkopolska" ECDF-TISE

  Pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE były udzielane przez Fundusz Pożyczkowy „Aktywna Wielkopolska” ECDF-TISE. Pula dostępnych pieniędzy została rozdysponowana na realizację inwestycji ponad 200 przedsiębiorców z terenu Wielkopolski, wspierając rozwój prowadzonych działalności gospodarczych.

  Więcej informacji o Konsorcjum ECDF-TISE: www.ecdf-tise.pl.

  Wróć do listy

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa łódzkiego (zrealizowane projekty)

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Pożyczka JEREMIE to szansa dla mikroprzedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego na wsparcie rozwoju firmy mikro (zatrudniającej do 10 osób) poprzez zakup maszyn, urządzeń, remont lub adaptację pomieszczenia, a także wyposażenie w środki transportu. Sfinansować można również środki obrotowe niezbędne dla prowadzenia działalności.

  JEREMIE jest doskonałą alternatywą dla kredytu bankowego lub leasingu – jako pożyczka unijna jest bardziej elastyczna, tańsza i mniej skomplikowana. Przekonaj się sam, jak łatwo można ją pozyskać!

   

  Zapraszamy do kontaktu:
  T. 61 226 13 40
  E. pozyczki@ecdf.pl

   

  Regulamin funduszu pożyczkowego

  Opis produktu - pożyczka mikro województwo łódzkie

  Wniosek o pożyczkę

  Informacja o właścicielu

  Informacja o poręczycielu

  Lista załączników

  Oświadczenie o statusie MŚP

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Formularz informacji do wypełnienia przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Zgoda na weryfikację w bazach - osoba fizyczna

  Zgoda na weryfikację w bazach - przedsiębiorca

  Tabela opłat i prowizji

  Wróć do listy

  Inicjatywa JEREMIE dla województwa mazowieckiego (zrealizowane projekty)

  Szanowni Państwo, informujemy, że  z dniem 31.12.2015 r. zakończyliśmy nabór wniosku w ramach pożyczek JEREMIE. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony w celu zasięgnięcia informacji o kolejnych planowanych naborach. Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 061 835 00 98 lub  mailem – jeremie@ecdf.pl. Zapraszamy do kontaktu!

   

  Szansa dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego na założenie nowej działalności oraz wsparcie rozwoju już istniejącej firmy poprzez zakup maszyn, urządzeń, remont lub adaptację pomieszczenia, a także wyposażenie w środki transportu. Pożyczki przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego do 24 miesięcy.

  Pożyczkę mogą uzyskać przedsiębiorcy, dla których sprawność działania to podstawa efektywnego biznesu, dlatego dajemy gwarancję decyzji w 14 dni od złożenia wniosku.

   

  Zapraszamy do kontaktu:
  T. 61 226 13 40
  E. pozyczki@ecdf.pl

   

  Opis pożyczki

  Regulamin Funduszu Pożyczkowego

  Lista załączników

  Wniosek

  Informacja o właścicielu

  Informacja o poręczycielu

  Oświadczenie o statusie MSP

  Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych – przedsiębiorca

  Zgoda na weryfikację w bazach kredytowych – osoba fizyczna

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Produkt na zakup auta

  Tabela opłat i prowizji

   

  Wróć do listy

  Kariera

  Fundusz Pożyczkowy ECDF rozbudowuje swoje zespoły! Chcesz być częścią firmy dynamicznie rozwijającej usługi finansowania poza bankowego - ze środków publicznych i nie tylko?

  Aktualnie prowadzimy rekrutacje  na stanowiska:
  - Stażysta w Funduszu Pożyczkowym - Poznań,
  - Specjalista / Młodszy Specjalista ds. analiz finansowych – Poznań,
  - Koordynator Projektów w Funduszu Pożyczkowym.

  Zapraszamy zainteresowane osoby do kontaktu na maila fundusz.praca@ecdf.pl,  wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.).”

  Wróć do listy

  Informacje archiwalne

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 3 lipca br. wstrzymujemy nabór wniosków w ramach programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II z powodu wyczerpania dostępnych środków przeznaczonych na pożyczki. Wnioski, które w komplecie wpłyną do tego dnia do siedziby Funduszu oraz biur terenowych zostaną rozpatrzone według kolejności zarejestrowania. Decyzje pozytywne dla złożonych wniosków będą przyznawane do momentu osiągnięcia limitu dostępnej alokacji.

   

  Szkolenie z podstaw księgowości

  Zbliża się termin szkolenia z podstawowych aspektów prowadzenia księgowości dla Pożyczkobiorców programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II. Odbędzie się 27 października 2015 roku w godzinach 11:00-14:00 w siedzibie Grupy Doradczej ECDF na ul. Kobylińskiej 3 w Poznaniu. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem 61 835 00 98 oraz pod adresem mailowym: pozyczki@ecdf.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie numeru umowy pożyczkowej. Do zobaczenia!

  Pobierz informację o szkoleniu

  Wróć do listy